آژانس تبلیغاتی دلفین

روزگاری نه چندان دور و نزدیک صرف حضور یک برند در یک رسانه که آن هم آنچنان که می بایست طبق نیاز سنجی های برند نمی بود خود به دلیل عدم تکثر رسانه ها و عدم وجود خوراک رسانه برای مخاطب کارکرد داشتند ،  این نوع از تبلیغاتِ محصول بعضا بی نظیر عمل میکرد.  اما با گذشت زمان و فراگیری رسانه ها وخصوصا رسانه های اجتماعی صرف ، ذهن پرسشگر مخاطب دیگر ، خوراک تبلیغاتی هوشمندانه و آگاهی بخش را می پذیرفت ، از این رو کانون ها و مراکز تبلیغاتی که قبل تر برند را صرفا در جهت حضور در رسانه سوق می دادند یا محکوم به محدودیت و از نفس افتادگی شدند یا تطبیق خود با شرایط ایده آل موجود .
ایده پیدایش کانون دلفین و در کنار هم قراگرفتن تیم خلاق و کارامد از خلائی در محور تبلیغات نشأت می گرفت که بر این عقیده بود که دست به هیچ حضور رسانه ای و یا غیر رسانه ای نباید زد الا با در نظر گرفتن محاسن و معایب رسانه برای برند مورد تحلیل و مد نظر.
حال آنکه از شما به عنوان صاحب برند تقاضا می شود برای حرکت رو به جلو به دلفین نگاه یک مشاور تبلیغاتی داشته باشید تا صرف یک عامل یا یک اپراتور تبلیغات ، بدیهی است که حرکت رو به جلو یک برند یا یک مجموعه که در جهت رشد و آرمانی تر از آن پرواز آن مجموعه منجر شود نیاز به بررسی ، تحقیق ، نیازسنجی ها و طرح و ایده خلاق برای شکوفایی می باشد اگر بنابراین اعتقاد دارید با ما همراه شوید زیرا :​​​​​​​

 پرواز نیاز به دلفین دارید ...!​​​​​​​

​تندیس نخبگان
​​​​​​​صنعت و معدن و هنر 

​تندیس همایش
طراحان سراسر کشور
​تندیس تقدیر
از ایده پردازان خلاق صنعت تبلیغات
​تندیس پایگاه
​​​​​​​اطلاع رسانی حوزه نت
​تندیس همایش
مدیریت استراتژیک

تندیس های کسب شده آژانس تبلیغاتی دلفین